Aktualności

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII

Data dodania: 2020-08-27

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII

OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JACKA MALCZEWSKIEGO

W FAŚCISZOWEJ, W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM

I ZWALCZANIEM COVID-19

 

Podstawa prawna:

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

 wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom/uczniom oraz pracownikom na terenie szkoły w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli, rodziców i personelu szkoły podczas sprawowania opieki i organizowania zajęć z dziećmi/uczniami w szkole od momentu przyprowadzenia do oddziału przedszkolnego/przybycia uczniów do szkoły do chwili odbioru dzieci z oddziału przedszkolnego przez rodziców / rozejścia się uczniów do domów po lekcjach.

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, rodzice, personel obsługi szkoły.

Dyrektor

1. Dyrektor odpowiada za organizację pracy szkoły, monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii koronawirusa COVID-19.

2. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dba o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie szkoły.

3. Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.

4. Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku szkoły o obligatoryjnej dezynfekcji rąk przez osoby dorosłe.

5. Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk poprzez wywieszenie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach oraz instrukcji dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.

6. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniu do spożywania posiłku.

7. Dyrektor zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu na przedszkolnym placu zabaw / szkolnym boisku.

8. Dyrektor odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.

9. Dyrektor prowadzi spotkania z pracownikami i zwraca ich uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych.

10. Dyrektor w wyznaczonym miejscu szkoły umieszcza numery telefonów do: organu prowadzącego 14 66 53 287 , kuratora oświaty 12 448 11 10, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej 14 621 70 97, służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112.

11. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

12. Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami.

13. Dyrektor zapewnia w szkole co najmniej jeden termometr bezdotykowy.

14. Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

15. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.

16. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów chorobowych na terenie szkoły, dyrektor natychmiast odsunie pracownika od pracy i  powiadomi właściwą miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną, służby medyczne oraz organ prowadzący i kuratora oświaty. Wstrzymuje też przyjmowanie do szkoły kolejnych osób. Obszar, w którym poruszał się pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z procedurami.

17. Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego.

 

Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci w oddziale przedszkolnym i uczniów szkoły.

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących w szkole procedur postępowania ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przyprowadzania i posyłania do szkoły dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni mierzyć dziecku temperaturę przed przyprowadzeniem i posłaniem do szkoły.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną osłoną, np. maseczką, podczas przebywania w budynku szkoły.

5. Rodzice (prawni opiekunowie) bezwzględnie dezynfekują ręce przed każdorazowym wejściem do szkoły, korzystając z płynu do dezynfekcji rąk.

6. Rodzice (prawni opiekunowie) nie przyprowadzają dziecka / nie posyłają do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

7. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreślania, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.

8. Rodzice powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy podczas kichania czy kasłania.

9. Rodzice mają obowiązek stosowania podstawowych zasad higieny zalecanych w okresie pandemii koronawirusa COVID-19, ponieważ dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

Nauczyciele

 

1. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom/uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

2. Nauczyciele zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19. Odpowiadają za życie i zdrowie powierzonych ich opiece dzieci/uczniów.

3. Nauczyciel zobowiązany jest do zachowania między sobą i pracownikiem obsługi dystansu minimalnie 1,5 m.

4. Nauczyciel dba, by personel pomocniczy (woźna) nie miał kontaktu z dziećmi/uczniami i opiekunami grup / nauczycielami.

5. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom/uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole w związku z pandemią koronawirusa i dlaczego zostały wprowadzone.

6. Nauczyciel dba o to, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla dzieci/uczniów, nie było przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowych zabawek).

7. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje, czy salę zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki zdezynfekowano.

8. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali lekcyjnej po każdej lekcji.

9. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia rąk przez dzieci/uczniów, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu nauczyciel organizuje pokazy właściwego mycia rąk, przypomina i daje przykład.

10. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad, by dzieci spożywały posiłki w małych grupach w ustalonych, stałych porach.

11. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zakazu organizowania wyjść z dziećmi/uczniami poza teren szkoły.

12. Nauczyciel unika organizowania większych skupisk dzieci/uczniów w jednym pomieszczeniu.

13. Nauczyciel korzysta z dziećmi/uczniami ze świeżego powietrza w ogrodzie szkolnym, na boisku przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości od innych osób tam przebywających.

14. Nauczyciel ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia (zawartych w odrębnym dokumencie).

15. Nauczyciel monitoruje częstotliwość czyszczenia blatów, stołów i poręczy krzeseł przez woźną.

16. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka/ucznia nauczyciel natychmiast izoluje dziecko/ucznia w specjalnie wyznaczonym przez dyrektora pomieszczeniu wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. Nauczyciel bez zbędnej zwłoki zgłasza stwierdzenie objawów dyrektorowi szkoły oraz powiadamia rodziców dziecka w celu pilnego odebrania dziecka/ucznia ze szkoły.

17. Nauczyciel ma obowiązek zwracania uwagi na bezpieczną zabawę/naukę dzieci/uczniów w sali.

18. Nauczyciel ma obowiązek ustalenia wspólnie z dziećmi/uczniami zasad zgodnego współdziałania rówieśników w trakcie ich pobytu w szkole.

19. Niedopuszczalne jest pozostawienie grupy samej podczas pracy z dziećmi/uczniami. Gdy nauczyciel musi wyjść, grupą powinna się zająć osoba z personelu pomocniczego (np. woźna), odpowiednio zabezpieczona środkami indywidualnej ochrony. Swoją nieobecność nauczyciel musi ograniczyć do minimum.

20. Niedopuszczalne jest zajmowanie się przez nauczyciela rozpraszającymi uwagę czynnościami, np. rozmową z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy).

21. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej dodatkowej opieki nad dzieckiem/uczniem, należy powierzyć je opiece woźnej.

22. Niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci w grupie bez opieki, wówczas gdy nie ma jeszcze zmiennika.

23. Nauczyciele i pracownicy obsługi podczas wykonywania swoich czynności na terenie szkoły nie muszą zakrywać ust i nosa.

 

 

Pracownicy obsługi

 

1. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi/uczniami ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka/ucznia w szkole.

2. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi/uczniami zwracają uwagę na bezpieczną zabawę/naukę dzieci/uczniów, na zachowanie odległości pomiędzy dziećmi/uczniami, korzystanie przez nie/nich z zabawek/sprzętu oraz odpowiadają za stan zabawek i sprzętu w sali zabaw/lekcyjnej.

3. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi/uczniami zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19.

4. Woźna zobowiązana jest do zachowania dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z osobami z zewnątrz, w tym z dostawcami towaru, czy odbiór posiłków dla dzieci/uczniów.

5. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą dystansu wynoszącego minimum 1,5 m w każdej przestrzeni szkoły.

6. Pracownicy administracji i obsługi dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły.

7. Pracownicy administracji i obsługi używają środków ochrony osobistej, maseczek ochronnych (ewentualnie przyłbic).

8. Pracownik obsługi ma obowiązek mycia i dezynfekowania zabawek lub innych sprzętów po każdym użyciu przez dziecko/ucznia (chyba że jest tyle zabawek/sprzętów, że każde dziecko / każdy uczeń używa innej/innego).

9. Pracownik obsługi ma obowiązek codziennego czyszczenia detergentem wyznaczonego sprzętu w ogrodzie szkolnym oraz dezynfekcji używanego przez dzieci/uczniów sprzętu.

10. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

11. Korzystając z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu, tak aby nie narażać dzieci/uczniów na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

12. Woźna  ma obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania stołów do spożywania posiłków przez dzieci/uczniów oraz podczas sprzątania stołów i sal po posiłku (czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł przed i po każdym posiłku).

13. Pracownik obsługi ma obowiązek utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.

14. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania i odbierania dziecka przez rodziców, postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia oraz ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami (zawarte są w odrębnym dokumencie).

 

Sposób prezentacji procedury

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.

2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole.

4. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

 

Tryb dokonania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 września 2020 r.