Aktualności

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U DZIECKA/UCZNIA

Data dodania: 2020-08-27

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U DZIECKA/UCZNIA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE POSTWOWEJ IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W FAŚCISZOWEJ W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM  COVID-19

 

Podstawa prawna:  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),  wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym- Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym i szkole.

 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników szkoły w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka w oddziale przedszkolnym i ucznia w szkole.

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, pracownicy obsługi szkoły.

Dyrektor

1. Dyrektor odpowiada za opracowanie zasad postępowania w szkole w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka/ucznia przebywającego w szkole.

2. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki.

3. Pomieszczenie powinno być co najmniej dwa razy dziennie sprzątane (myte) i dezynfekowane.

4. W pomieszczeniu nie powinno być sprzętu oraz przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. dywanu).

5. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci/uczniów i pracowników informuje najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną o pojawieniu się w szkole dziecka/ucznia z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji czeka na instrukcje i postępuje zgodnie z nimi.

6. Jeśli niniejsza procedura jest niezgodna z instrukcjami wskazanymi przez stację sanitarno-epidemiologiczną, postępuje się zgodnie z instrukcjami stacji sanitarno-epidemiologicznej.

7. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji.

8. Notatka zawiera następujące informacje:

a) datę,

b) godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej,

c) godzinę powiadomienia rodziców,

d) opis przebiegu działań.

9. Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji szkoły.

10. Dyrektor powiadamia o przypadku organ prowadzący.

Nauczyciele i pracownicy szkoły opiekujący się dzieckiem

1. Jeśli pracownik szkoły zauważy u dziecka/ucznia niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19 (np. temperatura, duszność, kaszel, biegunka, katar), niezwłocznie izoluje dziecko/ucznia w wydzielonym, wskazanym przez dyrektora pomieszczeniu.

 2. Dziecko do czasu przybycia rodziców zostaje pod opieką wyznaczonego pracownika. Pracownik ten zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem).

 3. Inni pracownicy, którzy kontaktują się z dzieckiem/uczniem, przejawiającym niepokojące objawy sugerujące COVID-19, zobowiązani są używać indywidualnych środków ochronnych. Wskazane jest jednak ograniczenie kontaktów do minimum.

4. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi w grupie / uczniami w klasie, w której przebywało dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany jest otoczyć opieką pozostałe dzieci / pozostałych uczniów i zadbać, by:

a) umyły/umyli ręce zgodnie z instrukcją,

b) jeśli to możliwe, przeszły/przeszli do innego zdezynfekowanego pomieszczenia szkoły lub  wyszły/wyszli na zewnątrz budynku szkoły.

5. Wyznaczone osoby wietrzą salę, w której przebywała grupa/klasa, dokonują czynności myjących i dezynfekujących w sali.

6. Po umieszczeniu dziecka/ucznia w izolatce, nauczyciel grupy, korzystając z zasad szybkiej komunikacji z rodzicami, niezwłocznie powiadamia o izolacji i konieczności pilnego odbioru dziecka ze szkoły.

7. Odbiór dziecka/ucznia następuje zgodnie z ustaloną procedurą odbioru dziecka/ucznia obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa. Przekazanie dziecka/ucznia rodzicom (prawnym opiekunom)

a) by odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zadzwonienia do szkoły i poinformowania o gotowości odbioru dziecka ze szkoły. Pracownikowi odbierającemu telefon, rodzic podaje imię i nazwisko dziecka, po które przyszedł.

b) rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed odbiorem dziecka/ucznia rodzic (prawny opiekun) dezynfekuje dłonie płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do budynku szkoły.

c) dziecko zostaje przekazane rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przez pracownika szkoły, który się nim opiekował w izolatce.

d) pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza dziecko/ucznia z izolatki do ustalonego miejsca odbioru dziecka/ucznia tj. przedsionka szkoły i czeka na otwarcie drzwi zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, zachowując odległość 2 m od rodzica (prawnego opiekuna), opiekun dziecka/ucznia najpierw identyfikuje rodzica, a następnie wydaje dziecko/ucznia.

e) jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może poprosić rodzica (prawnego opiekuna) o okazanie dowodu tożsamości.

f) osoba opiekująca się dzieckiem/uczniem, zachowując dystans nie mniej niż 2 m, przekazuje dziecko/ucznia rodzicowi (prawnemu opiekunowi) oraz przekazuje informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano u dziecka/ucznia. Może przekazać rodzicowi (prawnemu opiekunowi) również numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich informacji, rodzic (prawny opiekun) opuszcza szkołę i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi.

8. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko/ucznia nie posiada indywidualnych środków ochrony, nie zostaje wpuszczony do budynku szkoły. W tej sytuacji należy poprosić rodzica (prawnego opiekuna), by stanął w odległości nie mniej niż 2 m od drzwi budynku i wypuścić dziecko/ucznia do rodzica. Pracownik obserwuje dziecko/ucznia do chwili, gdy rodzic (prawny opiekun) je przejmie.

9. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko/ucznia nie posiada indywidualnych środków ochrony, stanowi to wykroczenie. Dyrektor szkoły ma prawo zgłosić je do organów ścigania.

10. Pracownik opiekujący się dzieckiem/uczniem w izolatce, który oddał dziecko/ucznia rodzicowi (prawnemu opiekunowi) dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice.

11. Izolatka, w której przebywało dziecko / przebywał uczeń, jest dokładanie wietrzona, myta za pomocą odpowiednich detergentów i dezynfekowana środkiem typu zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania sal, przez wyznaczonych pracowników szkoły.

 

Sposób prezentacji procedury

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.

2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole.

4. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 września 2020 r.