Aktualności

Ważne wydarzenie w naszej szkole!

Data dodania: 2023-03-01

Szkoła Podstawowa im. Jacka Malczewskiego
w Faściszowej

serdecznie zaprasza

uczniów klas V- VIII szkół podstawowych
z terenu Gminy Zakliczyn
do wzięcia udziału
w

I GMINNYM KONKURSIE WIEDZY O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II

04.04.2023r. (wtorek) godz. 9.30 

Regulamin I GMINNEGO KONKURSU WIEDZY O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II

Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jacka Malczewskiego w Faściszowej
Adres organizatora: Faściszowa 126, 32-840 Zakliczyn, Tel.14 66 53 287

Cele konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V- VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Zakliczyn.

Celem organizowanego konkursu jest:
• Popularyzacja wiedzy o życiu, twórczości i świętości Jana Pawła II.
• Rozbudzenie zainteresowania wśród młodzieży osobą Papieża-Polaka
• Motywowanie do naśladowania Świętego Polaka.
• Pielęgnowanie pamięci o Janie Pawle II.

Uczestnictwo w konkursie:
Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Zakliczyn. Udział w konkursie jest dobrowolny. Koszty przejazdu pokrywają szkoły delegujące uczniów i opiekunów. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczestników. W razie konieczności szkoły proszone są o przeprowadzenie eliminacji szkolnych we własnym zakresie w oparciu o zakres materiału podany przez organizatora.

Termin nadsyłania zgłoszeń

Konkurs odbędzie się 4 kwietnia 2023 r. o godz. 9.30 w budynku Szkoły Podstawowej
im. Jacka Malczewskiego w Faściszowej. Wypełniony lub zeskanowany formularz zgłoszenia prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres Szkoły szkolamarzen1@gmail.com do dnia
15 marca 2023 r.
Wzór karty zgłoszenia - załącznik nr1.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu konkursu.

W dniu konkursu opiekunowie uczestników zobowiązani są przekazać koordynatorowi konkursu wypełnione oświadczenie - załącznika nr 2

Przebieg konkursu:
Konkurs zostanie przeprowadzony w formie pisemnego testu składającego się z pytań otwartych i zamkniętych. Czas przeznaczony na napisanie testu to 60 minut. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez kilku uczestników Organizator przewiduje dogrywkę w formie pytań ustnych, która zostanie przeprowadzona w tym samym dniu.
W czasie trwania konkursu zabronione jest korzystanie z zewnętrznych źródeł wiedzy, tabletów, telefonów komórkowych, itd. W przypadku stwierdzenia korzystania z w/w pomocy lub niesamodzielnej pracy uczeń zostanie zdyskwalifikowany. Podsumowanie konkursu
i rozdanie nagród nastąpi w dniu konkursu. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody.

Komisja konkursowa:
Komisję konkursową powołuje Organizator.

Zakres materiału:
Uczestnicy w trakcie przygotowywania się do konkursu powinni wziąć pod uwagę następujące bloki tematyczne:

Okres wadowicki -dzieciństwo:
• data i miejsce urodzenia,
• rodzina,
• parafia i służba,
• szkoła (gimnazjum) i zainteresowania, pierwsze spotkanie z kard. Adamem Sapiehą
Okres krakowski –studia i kapłaństwo:
• studia (kierunek); związek z Uniwersytetem Jagiellońskim,
• trudny czas okupacji –praca, śmierć ojca,
• seminarium i święcenia kapłańskie,
• praca duszpasterska –parafie, relacje z młodzieżą, duszpasterstwo akademickie,
• nominacja biskupia, arcybiskupia i kardynalska.
Okres watykański –pontyfikat:
• wybór –data, okoliczności, konklawe, pożegnanie z Polską (audiencja dla Polaków);
• inauguracja pontyfikatu –data, słowa stanowiące motyw przewodni pontyfikatu,
• pielgrzymki Jana Pawła II –liczba, odwiedzone i nieodwiedzone kraje, państwa najczęściej odwiedzane,
• pielgrzymki do Polski –liczba, najważniejsze wydarzenia i spotkania, przesłanie,
• zamach –data, sprawca,
• ekumenizm –dialog z wyznawcami religii niechrześcijańskich i Kościołami chrześcijańskimi (najważniejsze spotkania);
• zamiłowania i zwyczaje papieskie,
• rezydencje papieskie,
• najbliżsi współpracownicy Jana Pawła II,
• kontakt z młodzieżą –idea Światowych Dni Młodzieży,
• testament i ostatnie chwile Jana Pawła II. Papież maryjny:
• herb i zawołanie papieskie,
• najbardziej znane sanktuaria maryjne odwiedzane przez Jana Pawła II,
• zawierzenia świata Matce Bożej Fatimskiej, Orędownik Bożego Miłosierdzia:
• ogłoszenie światu Orędzia Bożego Miłosierdzia,
• kult Bożego Miłosierdzia.
Beatyfikacja i kanonizacja Jana Pawła II:
• data, kto dokonał aktu beatyfikacji i kanonizacji, podstawa -cud.

W przygotowaniach do konkursu Organizator proponuje skorzystać z następujących źródeł, informując jednocześnie, że nie uwzględniają one wszystkich treści zawartych w powyższym ZAKRESIE MATERIAŁU:
I. https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s&ab_channel=InstytutDialoguJP2 „Karol Wojtyła – nasz Papież” 100-lecie urodzin Jana Pawła II - biografia filmowa
II. https://wadowice.pl/karol-wojtyla-sw-jan-pawel-ii-biografia-godna-pamieci/

III. https://www.centrumjp2.pl/biografia-jana-pawla-ii/

IV. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html

V. https://www.youtube.com/watch?v=LlDJKFMKoNo

VI. https://domjp2.pl/jan-pawel-ii/pielgrzymki-jana-pawla-ii/

VII. https://www.youtube.com/watch?v=XluOJY7PqEg

VIII. https://www.youtube.com/watch?v=40duLoPGZ4s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I GMINNY KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II

 

 

                                                                                    ……..……………………….

                                                                                 (miejscowość, data) 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia

 

Pełna nazwa szkoły:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

 

Uczestnicy (imię i nazwisko):

1……………………………………………………..*       kl. ………               

2……………………………………………………..*      kl. ………                                          

*drukowanymi literami

 

Nauczyciel (nauczyciele  przygotowujący uczniów do konkursu):        

    …………………………………………………….                                ………………………………                    

(imię i nazwisko)                                                                        (telefon kontaktowy*)

    …………………………………………………….                                ………………………………                                  

(imię i nazwisko)                                                                       (telefon kontaktowy*)

*dobrowolnie                                                                                                                                                           …………………………..

                                                                                                               (podpis zgłaszającego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA

W GMINNYM KONKURSIE WIEDZY O JANIE PAWLE II  

 

1)Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………….……      (imię i nazwisko) w Gminnym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Jacka Malczewskiego w Faściszowej dnia 4 kwietnia 2023 roku.

 

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, nazwy szkoły klasa do której uczęszcza uczeń) oraz upublicznienie w formie zdjęć wizerunku uczestnika na stronie internetowej Szkoły Podstawowej
w Faściszowej oraz innych mediach publicznych promujących organizatora konkursu oraz
w celach związanych z organizacją konkursu.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-em się z załączoną poniżej klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

 

………….………………………………

miejscowość i data, podpis rodzica /opiekuna

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

• Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jacka Malczewskiego w Faściszowej

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, e-mail: iodo.zakliczyn@gmail.com

• Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

• Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.

• Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.

• Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

• Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie.

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.